Packages

7% Off
Beautiful city Jaipur

The Royal Rajasthan Affair

[6 Nights / 7 Days]
Highlights:

Udaipur | Mount Abu | Jodhpur | Sehelion-KI-Bari | Gulab Bagh | Nakki Lake | Achalgarh | Umaid Bhawan | Mehrangarh Fort | Moti Mahal and Phool Mahal

Seller: Chakrr.com

24,800

26,800
Earn Ecash
300
7% Off
Must visit places in Jaipur

Explore Golden Triangle

[4 Nights / 5 Days]
Highlights:

Delhi | Agra | Jaipur | Rajghat | Jantar Mantar | Parliament House | Rashtrapati Bhawan | India Gate | Taj Mahal | Agra Fort | Fatehpur Sikri | City Palace | Hawa Mahal | Jal Mahal

Seller: Chakrr.com

23,545

25,435
Earn Ecash
300
8% Off
culture and architecture Rajasthan

Glory of Rajasthan

[6 Nights / 7 Days]
Highlights:

Jaipur | Jodhpur | Udaipur | Choki Dhani | Birla Mandir | Amber Fort | Jal Mahal | City Palace | Jantar Mantar | Hawa Mahal | Ana Sagar Lake | Umaid Bhawan | Mehrangarh Fort

Seller: Chakrr.com

22,950

24,950
Earn Ecash
300
8% Off
Rajasthani food and culture

Taste of Rajasthan

[6 Nights / 7 Days]
Highlights:

Jaipur | Jodhpur | Jaisalmer | Choki Dhani | Birla Mandir | Amber Fort | Jal Mahal | City Palace | Jantar Mantar | Hawa Mahal | Ana Sagar Lake | Umaid Bhawan | Mehrangarh Fort | Patwon-ki-haveli | Nathmal-ki-haveli | Salim singh-ki-Haveli

Seller: Chakrr.com

22,650

24,650
Earn Ecash
300
9% Off
Jaipur Jodhpur and Jaisalmer trip by Chakrr

Golden Triangle Delight

[5 Nights / 6 Days]
Highlights:

Delhi | Agra | Fathepur Sikri | Jaipur | Jama Masjid | Red Fort | Raj Ghat | Choki Dhani | Birla Mandir | Amber Fort | Jal Mahal | City Palace | Jantar Mantar | Hawa Mahal | Taj Mahal | Agra Fort

Seller: Chakrr.com

20,449

22,449
Earn Ecash
300
9% Off
things to do in Jaisalmer

Pulse of Rajasthan

[5 Nights / 6 Days]
Highlights:

Jaipur | Ajmer & Pushkar | Udaipur | City Palace | Hawa Mahal | Jal Mahal | Amer Fort | Fathepur Shikri

Seller: Chakrr.com

19,210

21,210
Earn Ecash
300
11% Off
street food in Rajasthan

Rajasthan Hills & Lakes

[4 Nights / 5 Days]
Highlights:

Udaipur | Mount Abu | Udaipur | Lake Pichola | Fateh Sagar | Maharana Pratap Memorial | Sehelion Ki - Bari | Adhar Devi Temple | Achalgarh | Honeymoon Point | Nakki Lake

Seller: Chakrr.com

15,915

17,915
Earn Ecash
300
12% Off
Thar desert in Jaisalmer

Beautiful Rajasthan

[4 Nights / 5 Days]
Highlights:

Jaipur | Ranthmbore | Jaipur | Birla Mandir | Choki Dhani | Amber Fort | Jal Mahal | City Palace | Jantar Mantar | Hawa Mahal | Ramthambore Jungle Safari

Seller: Chakrr.com

14,705

16,705
Earn Ecash
300
13% Off

Desert Delight

[4 Nights / 5 Days]
Highlights:

Jodhpur | Jaisalmer | Jodhpur | Folk Lore Museum | Rajasthani Puppet Show | Golden Lime stone | Patwon-ki-haveli | Nathmal-ki-haveli | Umaid Bhawan Palace Museum | Mehrangarh Fort

Seller: chakrr.com

12,655

14,566
Earn Ecash
300
16% Off
best time to visit Udaipur

The Lake City – Udaipur

[3 Nights / 4 Days]
Highlights:

Udaipur | Chittorgarh | Udaipur

Seller: chakrr.com

10,710

12,710
Earn Ecash
300

[activecampaign form=19]